Wybrany rabat: 0%

Zadzwoń 508-294-394

Wskazówki do instalacji pomp - Cat Pumps

Wskazówki instalacji pomp Cat Pumps

Wskazówki do instalacji pomp wysokociśnieniowych Cat Pumps do zastosowań przemysłowych

Pompy wysokociśnieniowe CAT PUMPS są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi ormami jakościowymi i mają dobrą renomę ze względu na swą niezawodność i długą żywotność. Najczęstszą przyczyną awarii pompy nie jest sama pompa, lecz jej błędna instalacja. Dobra pompa nie może wydajnie pracować, jeżeli jest źle zainstalowana. Ta prosta instrukcja pomoże Państwu korzystać w pełni z pompy wysokociśnieniowej. W razie wątpliwości prosimy się zawsze z nami konsultować. Ten dokument nie zastępuje innych wskazanych instrukcji.

 

UWAGA — należy pamiętać, aby pracować bezpiecznie i zgodnie z ustalonymi zasadami postępowania.

Upewnić się, że wszystkie instalacje spełniają wszelkie istotne zasady bezpieczeństwa, zasady postępowania oraz wymagania dyrektyw, norm, rozporządzeń. Wszystkie etapy robocze muszą być przeprowadzane przez kompetentnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

1) Dobór pompy

Ważne jest, aby do każdego zadania dobrać właściwą pompę. Oddziały firmy CAT PUMPS pomogą Państwu przy dobrze właściwej pompy do każdego zastosowania. W tym celu prosimy udostępnić nam możliwie jak najwięcej informacji o tłoczonej cieczy, jej temperaturze, zastosowaniu, cyklu roboczym, warunkach eksploatacji oraz lokalizacji i otoczeniu, zwłaszcza wówczas, gdy pompa ma pracować w otoczeniu niebezpiecznym (np. w strefie ATEX).

 

2) Silnik napędowy i przekładnia

Pompy wysokociśnieniowe CAT PUMPS są z reguły napędzane silnikiem elektrycznym, możliwe jest jednakże

również zastosowanie silnika wysokoprężnego lub benzynowego, pneumatycznego lub hydraulicznego. Pompy

można nabyć w oddziałach CAT PUMPS z zamontowanym odpowiednim silnikiem. W przypadku stosowania własnego napędu należy przestrzegać następującej zasady:

Moc — napęd musi mieć odpowiednią wielkość, aby uruchomić i napędzać pompę, w razie konieczności również

pod obciążeniem. Wymagania dotyczące mocy napędu należy sprawdzić w karcie danych pompy i skonsultować się z punktem sprzedaży firmy CAT PUMPS. Ten dokument dotyczy głównie instalacji z silnikiem elektrycznym. Od producenta silnika spalinowego lub hydraulicznego należy uzyskać informacje o wielkości, mocy i przeznaczenia silnika. Podczas instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.

 

Przeniesienie siły — jeżeli pompa ma pracować z tą sam prędkością obrotową co silnik, do napędzania pompy można zastosować odpowiednie elastyczne sprzęgło. Niektóre mniejsze pompy można podłączać kołnierzowo bezpośrednio do silnika za pomocą wspornika pompy. Prosimy zapytać w oddziale firmy CAT PUMPS o wspornik pompy. Wiele pomp musi pracować wolniej niż prędkość obrotowa silnika, aby dostarczać właściwą ilość tłoczonej cieczy i pracować niezawodnie. Pompa musi być napędzana przez przekładnię redukcyjną lub

napęd pasowy z odpowiednim przełożeniem. Alternatywnie można regulować prędkość obrotową silnika za

pomocą falownika. Dostarczona przez pompę ilość tłoczonej cieczy i moc wymagana do jej napędzania są proporcjonalne do prędkości obrotowej.

 

Przekładnia

 • Podłączona przekładnia zębata czołowa jest kompaktowa i nie wymaga ustawiania.
 • Wystarczy uzupełnić, sprawdzać i wymieniać olej smarowy w regularnych odstępach czasu.
 • Aby zapewnić właściwą prędkość obrotową pompy, należy wybrać właściwe przełożenie — jego późniejsza

zmiana jest kłopotliwa.

 • Większość przekładni jest dostępnych tylko w ograniczonym zakresie przełożenia.

 

Napęd pasowy

 • Można stosować pasy klinowe lub pasy zębate.
 • Pasy są niedrogie, łatwe do zamontowania i dostępne w dużym zakresie przełożenia.
 • Prosimy zwrócić uwagę, że pasy klinowe mogą emitować pył do otoczenia.
 • Pasy należy sprawdzać regularnie pod kątem właściwego naprężenia i ewentualnego zużycia i w razie potrzeby

wymienić.

 • Wał napędowy pompy wysokociśnieniowej marki CAT PUMPS jest przystosowany do siły rozciągającej pasa

(tzn. obciążenia promieniowego); należy stosować duże koło pasowe i nie należy nadmiernie naprężać pasa/pasów. Aby uzyskać informacje o właściwej wielkości napędu/pasów, czynnikach obciążenia, instalacji, ustawienia, naprężenia, wyrównania, eksploatacji i smarowania prosimy zwrócić się do dostawcy techniki napędowej.

Pompy z dwustronnym wałem korbowym mogą być napędzane z każdego końca. Na nieużywany koniec wału należy zamontować nasadkę ochronną marki CAT PUMPS. Nie należy napędzać drugiej pompy ani innego odbiornika za pomocą „wolnego” końca wału korbowego bez wcześniejszej konsultacji z doradcą handlowym CAT PUMPS. Preferowanym kierunkiem obrotu jest kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, patrząc na koniec wału pompy, z lewej strony głowicy pompy.

 

Urządzenia zabezpieczające — wszystkie części ruchome, np. pasy i sprzęgła, muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające, aby spełnić wymagania przepisów bezpieczeństwa, norm i dyrektyw oraz uniknąć obrażeń ciała. Nie należy eksploatować urządzeń, w których urządzenia zabezpieczające zostały zdemontowane lub są uszkodzone.

 

Montaż — zamontować pompę, silnik napędowy i przekładnię poziomo na stabilnej, nieruchomej płycie posadzkowej lub korpusie, który nie odkształci się pod ciężarem. Płyta posadzkowa może być zamontowana do podłoża lub maszyny — należy tylko zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić maszyny. Pompę wolno montować tylko poziomo. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo uszkodzeń, płyta posadzkowa powinna być w idealnym przypadku na tyle duża, aby nie wystawała spoza niej żadna część. Pompy wysokociśnieniowe CAT PUMPS to pompy nurnikowe, dlatego podczas jej pracy powstają drgania mechaniczne. Aby zapobiec ich przenoszeniu na inne

urządzenia, kompletny zespół pompy należy przymocować do tłumików drgań. Aby uzyskać informacje o właściwym wyposażeniu, prosimy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy tłumików drgań. Nie należy montować pompy oddzielnie na tłumikach drgań.

 

3) Miejsce ustawienia

Jak w przypadku każdej pompy miejsce ustawienia wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS należy starannie dobrać. Jeżeli pompa ma zostać podłączona bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego (patrz „Dopływ” poniżej), pompę należy zamontować możliwie jak najniżej, aby umożliwić wytworzenie możliwie jak najwyższego ciśnienia dopływu do pompy. W miarę możliwości pompę należy ustawić w taki sposób, aby bez problemu móc:

 • kontrolować poziom oleju w skrzyni korbowej (i przekładni),
 • spuszczać olej ze skrzyni korbowej (i przekładni), a następnie go i uzupełniać,
 • zdjąć głowicę pompy na miejscu w celu konserwacji uszczelek i zaworów,
 • zdjąć urządzenia zabezpieczające w celu konserwacji elementów przenoszących siłę.

Pompy nie należy montować na wolnym powietrzu lub w skrajnie gorących, wilgotnych, zabrudzonych lub zapylonych obszarach. Jeśli jest to nieuniknione, należy chronić pompę przez odpowiednie okrycie lub stosowanie wentylowanej obudowy. W obszarach, w których mogą panować bardzo niskie temperatury, pompy należy chronić przed mrozem, ponieważ zamarznięcie powoduje poważne, nieodwracalne uszkodzenia.

 

4) Dopływ cieczy

Dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji pompy konieczny jest dopływ do pompy dostatecznej ilości cieczy.

Niedostateczne ciśnienie lub niedostateczny przepływ na wejściu to najczęstsza przyczyna awarii pompy wywołana kawitacją. Ciecz w normalnych warunkach jest doprowadzana pod wpływem siły ciężkości (wysokość dopływu) lub pompowana (pod ciśnieniem):

 

4a) Dopływ cieczy pod wpływem siły ciężkości ze zbiornika wyrównawczego położonego wyżej:

zbiornik musi posiadać pojemność (objętość) odpowiadającą co najmniej 6-krotności przepustowości na minutę. Jeżeli przepustowość wynosi przykładowo 15 litrów/minutę, zbiornik musi pomieścić ponad 90 litrów. Prosimy zapoznać się z grafiką poniżej przedstawiającą odpowiedni zbiornik wraz z blachami potokowymi, które zapobiegają spiętrzaniu, turbulencjom, wtrętom powietrza oraz powstawaniu wirów na wylocie skierowanym w stronę pompy. Prosimy zwrócić uwagę na umieszczenie wlotu, otworu przelewowego i króćców powrotnych.

Odległość wylotu zbiornika od dna zbiornika powinna odpowiadać 1-krotności średnicy wylotu. Aby uniknąć zabrudzeń, zbiornik należy przykryć. Zbiornik należy zamontować możliwie jak najwyżej. W idealnym przypadku poziom cieczy (nawet, jeżeli zbiornik jest prawie pusty) powinien znajdować się 2 metry wyżej niż pompa (2 m

ciśnienie statyczne). Zastosowanie bliżej przy ciśnieniu pary, np. gorącej wody lub ciekłego rozpuszczalnika wymagają większego ciśnienia statycznego. Należy zamontować przełącznik niskiego poziom napełnienia lub czujnik ciśnienia wejściowego do zatrzymywania wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS, gdy poziom cieczy zbyt mocno spada. Wysokociśnieniowe pompy CAT PUMPS nie tolerują dużych ciał obcych lub zbyt dużego nagromadzenia materiałów ciernych. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z punktem sprzedaży firmy CAT PUMPS. Jeżeli niezbędny jest filtr, najlepiej filtrować ciecz, która dostaje się do zbiornika. Filtr na wylocie zbiornika utrudnia przepływ cieczy do pompy, zwłaszcza, gdy jest zapchany. Jeżeli konieczne jest umieszczenie zbiornika pod pompą, (np. wysokość ssania, sytuacja odpowiednia tylko w przypadku pomp tłokowych), nie

wolno zapomnieć o tym, że wysokociśnieniowa pompa CAT PUMPS nie jest samossąca. Do przewodu doprowadzającego należy zamontować nożny zawór zwrotny (uważać, aby nie utrudnić przepływu) i przed

pierwszym uruchomieniem przeprowadzić ssanie ręczne. W przypadku niskiego ciśnienia, np. związanego z wysokością ssania, nie można zastosować odcinka stabilizacji (patrz obszar 5).

 

4b) Przewód doprowadzający pod ciśnieniem pompy zwiększającej ciśnienie: Jeżeli pompowana ciecz znajduje się prawie w stanie ciśnienia pary lub nie można uzyskać adekwatnego ciśnienia dopływu, wówczas do doprowadzania cieczy do wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS należy zastosować pompę zwiększającej ciśnienie. Często wystarcza prosta pompa odśrodkowa; zalecana wysokość tłoczenia wynosi 20 metrów przy żądanej przepustowości, a maksymalne ciśnienie statyczne 35 m. W karcie danych wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS należy odszukać dopuszczalne maksymalne ciśnienie wejściowe. Z pompą zwiększającą ciśnienie stosować zawsze odcinek stabilizacji (patrz obszar 5); w karcie danych należy odszukać maksymalne ciśnienie wejściowe.

Zalecamy sprzężenie wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS oraz pompy zwiększającej ciśnienie tak, aby eksploatacja wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS była niemożliwa, gdy pompa zwiększająca ciśnienie nie pracuje, ma awarię lub jest zablokowana. Zalecamy zamontowanie przełącznika niskiego ciśnienia na wlocie wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS, ustawionego na 1,5 bara g, połączonego z systemem rozruchu. Jest to

korzystne także wówczas, gdy zamontowany jest filtr ssania w celu ochrony pompy w przypadku zablokowania filtra.

 

5) Przewody doprowadzające ciecze do wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS. Przewód doprowadzający można podłączać do: dowolnej strony króćca ssawnego pompy nurnikowej. Jeżeli przewód doprowadzający bardzo słabo pracuje, należy zwrócić się najpierw do punktu sprzedaży firmy CAT PUMPS — prawdopodobnie korzystne będzie zasilanie obu stron pompy.

Pompy tłokowe CAT PUMPS są dostępne na zapytanie z przyłączem ssawnym na dole lub na górze.

Rura doprowadzająca musi mieć odpowiednią średnicę, aby zapewnić nieograniczony dopływ cieczy do pompy.

Należy stosować możliwie jak najmniej elementów armatury oraz zmian kierunku. Używać armatury z pełnym przepływem (nie stosować grubościennych armatur wysokociśnieniowych, np. armatur hydraulicznych).

W przypadku zmiany kierunku stosować elementy kątowe o dużym promieniu lub wzmocniony elastyczny wąż — nie używać elementów kątowych o wąskim promieniu ani kołnierzy do elementów kątowych. W miarę możliwości przed wlotem pompy należy umieścić prosty odcinek rury — długość powinna wynosić w idealnym przypadku co najmniej 20-krotność średnicy rury. Podeprzeć wszystkie sztywne rury wlotowe, aby uniemożliwić przeniesienie ciężkich ładunków na głowicę pompy i uniknąć zakłóceń i przecieków. W celu łatwego sprawdzenia przewodu doprowadzającego należy zdemontować przewód wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS — ciecz powinna spływać z podwójną przepustowością, nawet, jeżeli zbiornik jest prawie pusty. Przykład: Jeżeli żądany strumień przepływu pompy wynosi 15 l/min, strumień przepływu przy swobodnym wylocie na końcu przewodu oprowadzającego przed pompą powinien wynosić co najmniej 30 l/min. Uwaga: należy zachować ostrożność

podczas posługiwania się cieczami niebezpiecznymi. W celu pochłonięcia drgań zastosować elastyczny wąż między sztywnymi rurami a wysokociśnieniową pompą CAT PUMPS, przede wszystkim wówczas, gdy pompa jest zamontowana na tłumikach drgań. We wszystkich instalacjach z długimi przewodami doprowadzającymi lub przewodem pod ciśnieniem / pompą zwiększającą ciśnienie w miarę możliwości zamontować odcinek stabilizacji firmy CAT PUMPS. Prosimy zapytać o odpowiednią kartę danych. Na przewodzie doprowadzającym zamontować zawór odcinający, aby umożliwić odcięcia dopływu cieczy do pompy na czas konserwacji. Firma CAT PUMPS zaleca nadzorowanie pozycji końcowych zaworów, aby pompa mogła pracować tylko wówczas, gdy wszystkie zawory znajdują się we właściwym położeniu. Jeżeli jeden zbiornik zasila więcej niż jedną pompę, dla każdej pompy należy przewidzieć oddzielny przewód doprowadzający od zbiornika. Tam, gdzie jest to niemożliwe,

należy zastosować kształtkę Y lub T, aby rozdzielić przewód doprowadzający na kilka pomp. Upewnić się, że główny przewód doprowadzający ma dostateczną średnicę do równomiernego zasilania wszystkich pomp.

 

6) Przewody doprowadzające

Ze względu na wysokie ciśnienie wytwarzane przez wysokociśnieniową pompę CAT PUMPS wytyczne dotyczące

strony ciśnieniowej pompy są mniej ważne niż te odnoszące się do strony wlotowej, ponieważ bezpieczeństwo jest bardzo ważne.

Uwaga: Wysokociśnieniowa pompa CAT PUMPS przy każdej prędkości obrotowej zapewnia określoną rzepustowość, niezależnie od ciśnienia. Prosimy zwrócić uwagę, że przy nadmiernym przewężeniu lub całkowitym zamknięciu wylotu pompy ciecz musi wyjść w innym miejscu. Wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS nie wolno nigdy eksploatować z zamkniętą stroną ciśnieniową! W zależności od zastosowania należy zamontować zawór regulacji ciśnienia lub zawór odciążający po stronie ciśnieniowej wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS. Prosimy zapytać o odpowiednią kartę danych. Ponadto firma CAT PUMPS zaleca zamontowanie urządzenia bezpieczeństwa lub redukcji ciśnienia bezpośrednio za pompą, przed wszystkimi innymi zaworami. Urządzenie bezpieczeństwa należy ustawić na 15– 20% powyżej maksymalnego ciśnienia roboczego.

Niezastosowanie się do tej zasady może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia pompy i wygaśnięcia gwarancji. Należy przeprowadzić analizę zagrożeń w celu oceny ryzyka i dobrać odpowiednie elementy konstrukcyjne, np. zawór bezpieczeństwa. Prosimy zwrócić uwagę, że reakcja presostatu może być niedostatecznie szybka, aby ochronić pompę lub personel. Płytki bezpieczeństwa mogą ulec starzeniu zmęczeniowemu pod wpływem resztkowej pulsacji pompy.

Przewody ciśnieniowe można montować z dowolnej strony króćca ssawnego pompy nurnikowej CAT PUMPS lub jednego z trzech łączników króćca ciśnieniowego pompy tłokowej CAT PUMPS. Zawory i inne elementy wyposażenia dodatkowego, np. tłumiki pulsacji, manometry, można montować do nieużywanych łączników. Należy stosować rury wysokociśnieniowe, wyposażenie dodatkowe, komponenty i armaturę, które są przystosowane do ciśnienia w układzie, przy uwzględnieniu najwyższego ciśnienia znamionowego urządzeń zabezpieczających. Podeprzeć wszystkie sztywne przewody ciśnieniowe, aby uniemożliwić przeniesienie ciężkich ładunków na głowicę pompy i uniknąć zakłóceń i

przecieków. Przepływ z regulatora ciśnienia, zaworu upustowego lub zaworów rozdzielczych należy poprowadzić z powrotem do zbiornika lub odpowiedniego odpływu. Jeżeli nie jest to możliwe, połączyć każde obejście za pomocą kształtki Y lub T z przewodem doprowadzającym wysokociśnieniowej pompy CAT PUMPS (co najmniej 10-krotność średnicy przewodu doprowadzającego). Podłączyć urządzenie, np. czujnik lub zawór termiczny CAT PUMPS, aby chronić pompę przed przegrzaniem ze względu na obieg recyrkulacyjny, np. przy zamkniętym pistolecie wysokociśnieniowym lub znajdującym się za nim zaworze. Zamontować rurę obejściową / wąż obejściowy o dostatecznej średnicy do wszystkich regulatorów ciśnienia, zaworów nadmiarowych lub zaworów rozdzielczych, aby uniknąć zwężenia. Nie podłączać żadnych innych zaworów ani ograniczeń do rury obejściowej / węża obejściowego, ponieważ może to ograniczyć prawidłowe działanie regulatora ciśnienia lub zaworu nadmiarowego. Wymienione niżej wyposażenie dodatkowe jest zalecane, ale nie jest konieczne w przypadku wszystkich zastosowań: W razie konieczności należy zamontować tłumik pulsacji właściwej wielkości. Prosimy zapytać o odpowiednią kartę danych. Zapewnia on równomierny strumień przepływu, redukuje pulsację i pomaga:

 • ochronić znajdujący się za nim układ, np. wrażliwe membrany,
 • ochronić pompę przed uderzeniami ciśnienia z układu,
 • zminimalizować drgania rur,
 • uzyskać równomierne spryskiwanie przez dysze.

Tłumiki pulsacji CAT PUMPS w stanie dostawy są naładowane tak, że pasują do indywidualnego systemu. Jeżeli pompa pracuje nadal, gdy ciecz pod wysokim ciśnieniem nie jest potrzebna, należy zamontować zawór 3/2-drogowy w celu

przełączenia pompy na stan bezciśnieniowy, gdy przepływ nie jest wymagany. Zamontować zawór odpowietrzający do spuszczania powietrza z systemu przed uruchomieniem. Zamontować ręczny zawór redukcji ciśnienia lub zawór rozruchowy, aby zredukować obciążenie silnika podczas rozruchu przy układzie znajdującym się pod ciśnieniem.

 

Uwaga — ten zawór należy otwierać ostrożnie. Ten zawór można stosować także jako otwór spustowy podczas prac

konserwacyjnych. W przypadku instalacji z kilkoma pompami lub uruchomienia przy układzie znajdującym się pod ciśnieniem do każdej pompy za wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi i odpływami, odpowietrzeniem, zaworami wyładowczymi i odpowietrzającymi należy zamontować zawór zwrotny wysokociśnieniowy.

 

OSTRZEŻENIE:

Wszystkie systemy wymagają zarówno głównego urządzenia do regulacji ciśnienia (np. zaworu regulacji lub zaworu odciążającego), jak

i drugiego układu redukcji ciśnienia (np. zaworu bezpieczeństwa, zaworu redukcji ciśnienia itp.) W przypadku niezainstalowania takich

systemów redukcji ciśnienia może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzeń pompy bądź komponentów systemu. Firma CAT PUMPS nie

ponosi odpowiedzialności za eksploatację układu wysokociśnieniowego swoich klientów.

 

Za wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi należy zamontować zawór odcinający (pełen przepływ), aby umożliwić odcięcie pompy na czas prac konserwacyjnych.Firma CAT PUMPS zaleca elektryczne nadzorowanie pozycji końcowych zaworów, aby pompa mogła pracować tylko wówczas, gdy wszystkie zawory znajdują się we właściwym położeniu. Przed wszystkimi zaworami należy zamontować odpowiedni manometr do nadzorowania mocy pompy. Jest to niezbędne, aby ustawić na miejscu zawór regulacji ciśnienia lub zawór odciążający.

 

W celu pochłonięcia drgań zastosować elastyczny wąż między sztywnymi rurami a wysokociśnieniową pompą CAT PUMPS, przede wszystkim wówczas, gdy pompa jest zamontowana na tłumikach drgań.

 

7) Płukanie uszczelek Pompy wysokociśnieniowe CAT PUMPS o numerze modelu zakończonym na K lub C (np. 2831K, 3821 K.111 lub 2520C) są wyposażone w uszczelki płukane lub chłodzone. Ta funkcja może służyć do:

 • chłodzenia głowicy pompy w przypadku tłoczenia gorących cieczy,
 • unikania parowania cieczy na uszczelkach pompy w przypadku tłoczenia gorących cieczy,
 • ograniczenia uchodzenia cieczy szkodliwych,
 • spłukiwania ewentualnych przecieków przy uszczelce,
 • nadzorowania stanu uszczelki (np. poprzez nadzorowanie stanu napełnienia płynu do płukania, wartości pH, koloru itp.),
 • unikania zasychania lub krystalizowania cieczy na uszczelce pompy,
 • wciągania powietrza do pompy,
 • smarowania uszczelki pompy w przypadku tłoczenia cieczy niesmarujących,
 • umożliwienia pracy pompy na sucho w trybie ciągłym.

Podczas instalacji musi być dostępny odpowiedni system płukania/chłodzenia. Może się on składać z systemu

przepływowego (swobodny odpływ) lub systemu recyrkulacyjnego (zamkniętego) z pompą obiegową lub bez

pompy obiegowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w punkcie sprzedaży firmy CAT PUMPS lub instrukcji pompy.

 

8) Uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia ma miejsce więcej uszkodzeń pompy niż kiedykolwiek indziej podczas jej

eksploatacji. Przed uruchomieniem:

 • Skrzynię korbową pompy i ewentualnie przekładnię wypełnić właściwą ilością oleju smarnego o odpowiedniej

lepkości.

 • Sprawdzić ustawienia i wyrównanie pasów i sprzęgieł, o ile zostały naruszone podczas transportu i instalacji.
 • Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rurowe są właściwie uszczelnione i dociągnięte, aby uniknąć uchodzenia

powietrza i cieczy.

 • Przepłukać pompę i układ cieczą i w miarę możliwości odpowietrzyć pompę i rury.
 • W razie potrzeby otworzyć zawory odpowietrzające.
 • Zresetować ustawienia ciśnienia wszystkich zaworów regulacji ciśnienia lub zaworów odciążających.
 • Otworzyć wszystkie zawory, np. zawory odcinające.
 • Upewnić się, że w zbiorniku doprowadzającym jest dostateczna ilość cieczy lub że pompa zwiększająca

ciśnienie (o ile jest zamontowana) działa.

 • Podczas pierwszego rozruchu i ponownego uruchomienia:
 • Włączyć pompę przy otwartym wylocie.
 • Nie pozwolić, aby pompa pracowała na sucho, tzn. bez cieczy.
 • Upewnić się, że ciśnienie wlotowe jest zawsze właściwe, aby nie doszło do awarii odcinka stabilizacji (o ile jest

zamontowany).

 • Sprawdzić nietypowe odgłosy.
 • Sprawdzić, czy nie ma przecieków.
 • Pompa powinna pracować bez przeciwciśnienia aż do usunięcia całego powietrza z układu.
 • Stopniowo ustawić wszystkie zawory na właściwe ciśnienie robocze.
 • W pierwszych godzinach pracy sprawdzać pompę, aby upewnić się, ze pracuje prawidłowo. Jeżeli pompa jest zainstalowana i pracuje prawidłowo, postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi eksploatacji, konserwacji i napraw podanymi w instrukcji konserwacji CAT PUMPS.
 • W przypadku tłoczenia cieczy agresywnych, żrących lub gęstych, a także, gdy pompa nie jest używana, należy

regularnie płukać pompę i układ odpowiednią czystą cieczą.

 • Upewnić się, że pompa jest chroniona przed zamarznięciem, np. poprzez stosowanie odpowiedniego środka zapobiegającego zamarzaniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub konsultacji prosimy skontaktować się z dostawcą pomp wysokociśnieniowych CAT PUMPS lub najbliższym oddziałem firmy CAT PUMPS.