Wybrany rabat: 0%

Zadzwoń 508-294-394

Zasady bezpieczeństwa - Cat Pumps

Zasady bezpieczeństwa Cat pumps

Użytkownik odpowiada za przeczytanie i zrozumienie wszystkich instrukcji, ważnych zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przed przystąpieniem do instalacji, eksploatacji lub konserwacji pompy. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy muszą mieć dostęp do wszystkich istotnych instrukcji, danych technicznych, norm i przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.

Pracownicy powinni mieć odpowiednie wykształcenie i przejść stosowne szkolenie. Jeżeli te i wszystkie wymienione instrukcje nie będą ściśle przestrzegane, może dojść do szkód materialnych o obrażeń ciała bądź śmierci.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z ZAPALNYMI LUB WYBUCHOWYMI CIECZAMI LUB OPARAMI

 

Pompę należy eksploatować z zapalnymi lub wybuchowymi cieczami lub w pobliżu zapalnych lub wybuchowych cieczy bądź oparów tylko, jeżeli są spełnione odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Uchodzące zapalne lub wybuchowe ciecze, wyładowania elektrostatyczne, iskrzenie lub inne źródła zapłonu mogą spowodować pożar lub wybuch, a w konsekwencji do ciężkich obrażeń ciała, śmierci lub szkód materialnych.

1) Należy przestrzegać ustaw ATEX, dyrektyw i instrukcji przeznaczonych dla obszarów zagrożonych wybuchem.

2) Nie instalować ani nie eksploatować pompy lub innego wyposażenia w obszarze zagrożonym wybuchem ez upewnienia się, że pompa posiada odpowiednią specyfikację, konstrukcję oraz że jest odpowiednio oznakowana, zainstalowana i konserwowana.

 

OSTRZEŻENIE

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PRZEZ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

 

Konserwację pompy lub wyposażenia elektrycznego należy przeprowadzać, gdy odłączone jest od nich zasilanie elektryczne. Prąd elektryczny może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne.

1) Wyposażenie elektryczne musi być zainstalowane i konserwowane przez wykwalifikowanego elektryka, przy

ścisłym przestrzeganiu wszystkich istotnych ustaw i przepisów; niebezpieczeństwo spowodowane przez porażenie prądem elektrycznym.

2) Wodę i inne ciecze trzymać z dala od gniazd wtykowych i urządzeń elektrycznych; niebezpieczeństwo spowodowane przez porażenie prądem elektrycznym.

3) Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć zasilanie elektryczne, odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, przestrzegając przy tym procedur obowiązujących na miejscu oraz oficjalnych ustaw i przepisów.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE DZIAŁANIEM CZĘŚCI OBROTOWYCH

 

Nie pracować bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających. Nie przeprowadzać prac przy maszynach dopóki pozostają one podłączone do zasilania w energię. Części ruchome lub obrotowe mogą doprowadzić do zakleszczenia i obcięcia, a w konsekwencji obrażeń ciała, śmierci lub szkód materialnych.

1) Aby uniknąć kontaktu z napędami pasowymi, systemami mocowania, wałami i innymi częściami ruchomymi, należy upewnić się, czy są zamontowane wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające zgodnie z odnośnymi ustawami i przepisami.

2) Maszyn nie eksploatować bez urządzeń zabezpieczających, osłon lub gdy zostały zdemontowane części.

3) Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć zasilanie elektryczne, odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, przestrzegając przy tym procedur obowiązujących na miejscu oraz oficjalnych ustaw i przepisów.

4) W przypadku urządzeń mobilnych upewnić się, czy silniki i układ hydrauliczny są wyłączone i zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PRZEZ GORĄCE POWIERZCHNIE

 

Nie dotykać gorących powierzchni pompy, wyposażenia dodatkowego lub napędu; ryzyko poparzenia lub

skaleczenia

 

1) Tam, gdzie to konieczne, zamocować odpowiednie urządzenia zabezpieczające, aby wyeliminować możliwość zetknięcia się pracowników z gorącymi powierzchniami.

2) Przed przystąpieniem do konserwacji należy odczekać do wystygnięcia maszyny.

3) Nie eksploatować maszyny z wyższymi temperaturami, większą prędkością i większym ciśnieniem niż jest to podane w instrukcjach i danych technicznych.

4) Nie eksploatować pompy przez dłuższy czas w trybie obejściowym, ponieważ w wyniku tego powstaje ciepło. Prawidłowa instalacja przewodu obejściowego i urządzeń bezpieczeństwa, patrz instrukcja obsługi i karty danych technicznych.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO URAZÓW SKÓRNYCH

 

Unikać kontaktu ciała ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Ciecze pompowane pod ciśnieniem mogą skaleczyć skórę i leżące pod nią tkanki, oczy i uszy lub wzbić w powietrze części znajdujące się w

otoczeniu, które po uderzeniu w ciało mogą również spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

1) Podczas obsługi urządzeń strumieniowych pod wysokim ciśnieniem nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, tj. odpowiednie rękawice ochronne, obuwie i środki ochrony oczu.

2) Zablokować wyzwalacz (blokada bezpieczeństwa), jeżeli wysokociśnieniowy pistolet nie jest używany, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia oraz obrażeń ciała lub szkód materialnych.

3) Nieszczelności nie sprawdzać gołą dłonią.

 

POMPOWANIE CIECZY NIEBEZPIECZNYCH

 

Pompę eksploatować z gorącą wodą, chemikaliami lub innymi cieczami niebezpiecznymi tylko, jeżeli podjęto szczególne środki bezpieczeństwa — ryzyko poważnych obrażeń skóry, oczu, zatrucia, zachorowania i innych szkód u osób na skutek połknięcia, inhalacji lub kontaktu.

1) Upewnić się, że maszyna jest przeznaczona do pompowanej cieczy.

2) Pompować tylko te ciecze, które są kompatybilne z materiałami, z którymi się stykają.

3) W karcie charakterystyki sprawdzić informacje i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w przypadku

konkretnych cieczy. Zapoznać się z instrukcją obsługi.

4) Przed użyciem maszyn do innych zastosowań niż te, do których zostały przewidziane, dostarczone i

zainstalowane, podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

5) Uszczelki pompy przy normalnym użytkowaniu wykazują zawsze niewielką nieszczelność, nawet, gdy pompa jest nowa. Nieszczelności zwiększają się wraz z normalnym użytkowaniem pompy. Upewnić się, czy nieszczelności nie powodują szkód lub nie stanowią zagrożenia, np. na przez wentylację, przygotowania zbiornika odbierającego.

6) Jeżeli nie można zaakceptować nawet niewielkiej nieszczelności cieczy niebezpiecznej, zainstalować pompę z płukaną uszczelką z odpowiednim systemem blokady.

7) Podczas obsługi urządzeń strumieniowych pod wysokim ciśnieniem nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, tj. odpowiednie rękawice ochronne, obuwie i środki ochrony oczu.

8) Upewnić się, że nieszczelności lub wyciekające ciecze są wychwytywane przez system ochronny, np. zawór odciążający, i odprowadzane zgodnie z przepisami.

9) Przed naprawą pompy:

  • Odłączyć od zasilania elektrycznego i zablokować silnik, napęd lub inne systemy napędowe.
  • Zamknąć zawory, aby odłączyć dopływ cieczy do pompy.
  • W bezpieczny sposób usunąć ciśnienie.
  • Spuścić ciecze niebezpieczne i zutylizować zgodnie z przepisami.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE NADCIŚNIENIEM

System pompy wysokociśnieniowej wolno eksploatować tylko, jeżeli podjęte zostały szczególne środki

bezpieczeństwa. Dodatnie pompy wyporowe mogą powodować nadciśnienie, co z kolei może prowadzić do poważnych urazów ciała i szkód materialnych.

 

1) Nie eksploatować pompy przy ciśnieniu wyższym niż określone ciśnienie maksymalne. Zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz kartami danych technicznych.

2) Przed użyciem maszyn do innych zastosowań niż te, do których zostały przewidziane, dostarczone i zainstalowane, podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

3) Wszystkie układy wysokociśnieniowe muszą być wyposażone w odpowiednie główne urządzenie regulacji ciśnienia, tj. zawór regulacji ciśnienia lub zawór odciążający oraz dodatkowy układ zabezpieczający układ redukcji ciśnienia, np. zawór odciążający lub płytkę bezpieczeństwa w celu ograniczenia ciśnienia roboczego oraz ochrony przed nadciśnieniem. Zapoznać się z informacjami na temat właściwego doboru wyposażenia, instalacji oraz ustawienia zawartymi w instrukcjach.

4) Wszystkie układy wysokociśnieniowe muszą posiadać manometr lub inne urządzenie do wskazywania ciśnienia roboczego.

5) Ustawianie zaworów regulacji ciśnienia, zaworów odciążających jest dozwolone wyłącznie przez przeszkolonych pracowników.

6) Nie eksploatować maszyny z zamkniętymi zaworami wlotowymi lub wylotowymi bądź niedrożnymi dyszami, filtrami, rurami lub wężami.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE WYBUCHEM

 

Nie napełniać tłumika pulsacyjnego tlenem ani sprężonym powietrzem. Niebezpieczeństwo wybuchu, które może spowodować urazy ciała, śmierć lub szkody materialne.

1) Do napełniania tłumików pulsacyjnych stosować wyłącznie azot. Nie stosować sprężonego powietrza ani tlenu, ponieważ mogą one ulec zapłonowi.

2) Do napełniania tłumików pulsacyjnych stosować odpowiednie urządzenie napełniające.

3) Nie napełniać powyżej podanego ciśnienia. Zapoznać się z kartą danych technicznych.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU

 

Myjkę wysokociśnieniową stosować na mokrych lub niestabilnych powierzchniach tylko, jeżeli zostały podjęte szczególne środki bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo na śliskich powierzchniach — pracownicy mogą upaść i nabawić się poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała.

1) Nosić odpowiednie obuwie, aby zapewnić sobie dostateczną stabilność na mokrych powierzchniach.

2) Nie wychylać się nadmiernie. Nie stawać na niestabilnym podłożu.

3) Zwrócić uwagę na stabilną postawę ciała oraz zachowanie równowagi i trzymać pistolet ciśnieniowy w obu

rękach, aby mieć pod kontrolą odrzut powodowany przez pistolet.

4) Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na wysokościach. Przestrzegać odpowiednich ustaw i przepisów.

5) Nie wchodzić na pompę, rury, wyposażenie dodatkowe ani części

układu.

UWAGA

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PRZEZ PODŁĄCZONE ZŁĄCZA RUROWE I SKRĘCANE

 

Nie eksploatować pompy z błędnie połączonymi, zużytymi, luźnymi lub błędnie dobranymi połączeniami śrubowymi, przewodami lub wężami. Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń ciała i szkód materialnych.

 

1) Upewnić się, czy wszystkie przyłącza i węże są przeznaczone do maksymalnego ciśnienia i przepływu pompy.

2) Regularnie sprawdzać wszystkie przyłącza i przewody pod kątem pęknięć lub uszkodzonych gwintów.

3) Przed każdą eksploatacją sprawdzić wszystkie węże pod kątem zużycia, nieszczelności, węzłów lub innych uszkodzeń.

4) Upewnić się, że wszystkie połączenia są mocne i stabilne. Użyć odpowiednich cieczy uszczelniających lub Taśmy uszczelniającej, aby uniknąć przecieków.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE ZAMARZNIĘCIEM CIECZY

 

Nie eksploatować pompy z zamarzniętymi cieczami. Niebezpieczeństwo powstania nadciśnienia i wyrzucenia części, co może prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.

1) Chronić maszynę podczas składowania przed temperaturami oscylujących wokół temperatury zamarzania lub podjąć odpowiednie środki przeciwdziałające zamarzaniu, np. spuścić ciecz, wlać odpowiedni środek zapobiegający zamarzaniu.

2) W przypadku podejrzenia o zamarznięcie cieczy nie uruchamiać wyposażenia.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PRZEZ CHEMIKALIA DO CZYSZCZENIA

 

Podczas stosowania zapalnych lub niebezpiecznych chemikaliów do czyszczenia lub odtłuszczania urządzenia przestrzegać niezbędnych środków ostrożności. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych.

 

1) Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi w kartach charakterystyki lub na opakowaniu chemikaliów.

2) Nosić odpowiednie środki ochronny, w tym rękawice ochronne, maskę i środki ochrony oczu.

3) Podczas czyszczenia zadbać o dostateczną wentylację.

4) Zutylizować odpady zgodnie z ustawami i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEZ PODNOSZENIE POMPY

 

Nie podnosić pompy w niewłaściwy sposób — niebezpieczeństwo obrażeń ciała w następstwie nieprawidłowego podnoszenia. Maszyna może upaść — niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych.

1) Przed podniesieniem, rozpakowaniem lub przemieszczeniem maszyny zapoznać się z informacjami na etykietach, w instrukcjach oraz danych technicznych dotyczących dokładnej masy maszyny.

2) W razie ręcznego podnoszenia maszyny stosować odpowiednie techniki podnoszenia i przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym kraju przepisów.

3) Do podnoszenia ciężkich elementów stosować odpowiednie punkty mocowania, pasy nośne lub łańcuchy. Należy je stabilnie zamocować odpowiednio do środka ciężkości i masy maszyny.

4) Punkty mocowania na pompie, silniku lub przekładni mogą być niedostatecznie wytrzymałe, aby podnieść większą jednostkę lub całą maszynę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE AWARIĄ MECHANICZNĄ

 

Przestrzegać wszystkich instrukcji w celu przeprowadzenia bezpiecznej instalacji, eksploatacji, konserwacji i naprawy. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować awarię komponentów i systemu.

Niebezpieczeństwo wyrzucenia części, co może prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.

1) Nie eksploatować maszyny z wyższymi temperaturami, większą prędkością obrotową i większym ciśnieniem niż jest to podane w instrukcjach obsługi i danych technicznych.

2) Przed użyciem maszyn do innych zastosowań niż te, do których zostały przewidziane, dostarczone i zainstalowane, podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

3) Nie wolno demontować, wyłączać ani w inny sposób modyfikować urządzeń ochronnych i urządzeń kontrolnych.

4) Upewnić się, że ilość właściwych smarów marki Cat Pumps lub odpowiednio zatwierdzonych smarów zastępczych w skrzyni korbowej, smarowanych napędach i przekładniach jest wystarczająca. Niebezpieczeństwo związane z wysokimi temperaturami, krótką żywotnością maszyny i nagłą, niebezpieczną awarią.

5) Przestrzegać zalecanego kierunku obrotu — niebezpieczeństwo niedostatecznego smarowania.

6) Nie eksploatować maszyny, gdy wentylacja skrzyni korbowej jest niedrożna przez zabrudzenia, lód lub inne czynniki. Niebezpieczeństwo spowodowane przez wzrost ciśnienia i wybuch skrzyni korbowej.

7) Regularnie sprawdzać instalację pod kątem wyciekających cieczy. W razie potrzeby wyłączyć maszynie i usunąć wszystkie nieszczelności. Niebezpieczeństwo rozcieńczenia, skażenia i utraty smaru, co może doprowadzić do skrócenia żywotności maszyny i nagłej, niebezpiecznej awarii.

8) Nie eksploatować maszyny w warunkach niedostatecznego dopływu cieczy i kawitacji — niebezpieczeństwo uszkodzeń mechanicznych, co może doprowadzić do skrócenia żywotności maszyny i nagłej, niebezpiecznej awarii.

9) Możliwie jak najszybciej naprawiać zużyte lub uszkodzone części. Do wymiany stosować oryginalne wyposażenie dodatkowe firmy Cat Pumps. Montowanie niezgodnych z normą części lub użytkowanie zużytych części aż do wystąpienia awarii może być niebezpieczne.

10) Regularnie sprawdzić napędy pasowe pod kątem prawidłowego napięcie pasów. Wymienić zużyte pasy przed wystąpieniem awarii — nagła awaria może być niebezpieczna.

11) W regularnych odstępach czasu sprawdzać stabilne osadzenie armatur u zamknięć — niebezpieczeństwo spowodowane przez poderwane lub swobodnie leżące części ruchome.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE WYCIEKANIEM CIECZY

 

Nie eksploatować pompy, jeżeli z uszczelek, połączeń i komponentów wycieka ciecz. Niebezpieczeństwo spowodowane przez mokre powierzchnie — może to doprowadzić do upadku i obrażeń ciała.

 

1) Upewnić się, że pompa jest przeznaczona do cieczy, która ma być pompowana. Pompować wyłącznie te ciecze, które są kompatybilne z materiałami, z którymi się stykają.

2) Uszczelki pompy przy normalnym użytkowaniu wykazują zawsze niewielką nieszczelność, nawet, gdy pompa jest nowa. Nieszczelności zwiększają się wraz z normalnym użytkowaniem pompy. Upewnić się, czy nieszczelności nie nie powodują szkód lub nie stanowią zagrożenia, np. na przez wentylację, przygotowania zbiornika odbierającego.

3) Nie eksploatować maszyny z niedostateczną ilością cieczy, na sucho lub w warunkach kawitacji — niebezpieczeństwo skrócenia żywotności maszyny i nagłą, niebezpieczną awarią.

4) Regularnie sprawdzać instalację pod kątem wyciekających cieczy i usunąć wszystkie nieszczelności.

5) Upewnić się, że wyciekające ciecze lub substancje wydobywające się z urządzeń zabezpieczających, np. zaworu odciążającego, są prawidłowo odprowadzane.

6) Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych całkowicie zredukować ciśnienie w pompie. W przypadku odłączania rur, przyłączy i komponentów upewnić się, że wszystkie ciecze zostały wychwycone i odprowadzone.

7) Wytrzeć rozlane ciecze i zgodnie z przepisami zutylizować odpady.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWOSPOWODOWANE HAŁASEM

 

Maszyny podczas pracy mogą generować duży hałas. Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu.

1) Podczas pierwszego uruchomienia zmierzyć poziom hałasu w obszarach wokół instalacji.

2) W razie potrzeby zastosować ochronę akustyczną.

3) W miejscach, w których jest to konieczne, umieścić informacje o wysokim poziomie hałasu.

4) W obszarach z wysokim poziomem hałasu nosić środki ochrony słuchu.